CTCP Gác-măng-giê

Thông tin về CTCP Gác-măng-giê ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

POS Stock
The user can display the product quantities on the Odoo POS with the module. If set, The user cannot add out of stock products to the POS cart.Show product quantity in POS|Out of stock products|Added product quantities|POS product stock|Show stock pos.
Sale Delivery by Address
Using this module user can create multiple delivery orders for single sale order based on delivery address in sale order line. multiple delivery order | delivery address wise delivery order | multi delivery order | sale order multi delivery order | separate delivery order | different delivery address | delivery address
Bán hàng
Từ báo giá thành hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bizapps - Format Input Number
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Tồn kho
Quản lý kho và các hoạt động logistics
Kế toán
Manage financial and analytic accounting
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Điểm bán lẻ
Giao diện PoS thân thiện cho cửa hàng và quán ăn
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm online
Sản xuất
Lệnh Sản xuất & Hoá đơn Nguyên vật liệu
Marketing qua Email
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Studio
Create and customize your Odoo apps
Documents
Document management
Nghỉ phép
Phân bổ ngày nghỉ có trả lương và thực hiện theo yêu cầu nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
BizApps - Activity Management (Dashboard,Monitoring,Views)
schedule activity management Mail Activity Board daily to do management to do list crm activity management sale activity management
GHTK Shipping
Kết nối giao hàng tiết kiệm
Bizapps - KPI and BSC in Business
The tool to set up KPI targets and control their fulfillment by periods
BizApps - OKR
Manage KPI goals by year and quarter
Bizapps - Zalo OA API
Bizapps - Zalo Common
Zalo
Bizapps - ZNS API
Zalo
Tái chế Dữ liệu
Tìm tập dữ liệu cũ và lưu trữ/xóa chúng
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Liên hệ
Tập trung sổ địa chỉ của bạn
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên
Approvals
Create and validate approvals requests
Trò chuyện Trực tiếp
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với tập dữ liệu nhớ
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và CV của nhân viên
Payroll
Manage your employee payroll records
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng Lao động

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam